Hafa samband

Lakkskemman ehf.
Skemmuvegi 30, blá gata
200 Kópavogi

Sími: 557 4540
Fax: 587 4538

lakkskemman@lakkskemman.is